Гости на площадката за подхранване

Все повече видове животни започват да се възползват от площадката за подхранване на лешояди в Кресненското дефиле, някои от тях се хранят с месото на животните които предоставяме на лешоядите , други  предпочитат ларвите на мухи покриващи по-старите трупове , трети торните бръмбари събиращи торта останала от червата на преживните животни и други едри насекоми. Лешоядните птици срещат  затруднения в намирането на храна , труповете на едри бозайници стават все по-редки поради ниския брой на дивите животни и намаляващия брой домашни животни, които се гледат по традиционен начин на паша, труповете често се изнасят , заравят или са на недостъпни места за едрите птици, съществува и риска да попаднат на отровни примамки. В днешния цивилизован свят площадки за подхранване,  може би са единствения начин да опазим тези видове. Освен за местните , това са безопасни места за зареждане на мигриращите птици. По-надолу съм изброил някой от видовете който ни посещават на площадката в дефилето и характерно за тях поведение.

Планински кеклик (Alectoris graeca) – Любители на ларвите на мухи, може да се чуе как пее из околните поляни. На едната снимка се виждат два биещи се мъжки снимани точно до площадката. Обикновено доста потайни с кратък полет се прехвърлят през оградата и непрекъснато се оглеждат за хищници.

 

Белоглав лешояд (Gyps fulvus) – Доста капризни, не винаги одобряват мястото където сме им поставили храната, така че с времето се научихме да разпознаваме любимите им места.

 

Египетски лешояд (Neophron percnopterus) – Единствената едра птица която не се притеснява от гарваните, с добрата си маневреност във въздуха и по-голямият си размер египетския лешояд непрекъснато ги преследва.

 

Скален орел (Aquila chrysaetos) – Най-силната птица в района, въпреки че гарваните никога не го оставят на мира, когато е наблизо. Интересува се от храната главно през зимата когато по-трудно намира естествената си плячка.

 

Черна каня (Milvus migrans) – Рядък посетител, любител на мършата.

 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) – Винаги са в района, но кацат да се хранят само през зимата.

 

Керкенез (Falco tinnunculus) – Любител на едрите насекоми  най-вече торните бръмбари.

 

Папуняк (Upupa epops)  - 1-2 двойки изхраниха малките си с ларви на мухи тази пролет.

 

Голям синигер (Parus major) – През зимата синигерите обичат да похапват месо, през другите сезони ловят дребни насекоми.

 

Син синигер (Cyanistes caeruleus)

Червеногърба сврачка (Lanius colurio) - По-многобройният вид сврачка на площадката, в средата ня лятото няколко семейства непрекъснато ловуват и кацат по-нашите кацалки.

 

Червеноглава сврачка (Lanius senator)

Гарван (Corvus corax) – Най-многобройните птици на площадката за подхранване, те нападат и тормозят почти всички едри птици опитващи се да се възползват от храната. Плашат се само от скалния орел, когато го забележат излитат заедно и започват да го дразнят, другите  птици преследват поединично или на малки групи. Най-многобройни са през зимата и есента, обикновено пълнят клюновете и гушите си с месо и се опитват да го скрият, като го зариват около площадката, което привлича в района хищни бозайници, търсещи запасите им по миризмата.

 

Сива врана (Corvus cornix) – гарваните рядко допускат враните близо до площадката.

 

Обикновен скорец (Sturnus vulgaris)  - едни от най-многобройните посетители, обикновено изравят ларви на мухи, които вече са се заровили в почвата. Но понякога хапват и от месото, през зимата се събират на голямо ято , през другите сезони са по-малобройни.

 

Малък ястреб (Accipiter nisus) – Ястребите често нападат хранещите се на площадката дребни птици.

Голям ястреб (Accipiter gentilis)

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)

Средиземноморски сокол (Falco eleonorae) – Чести посетители от юг, идват в района на дефилето за да се хранят през лятото. Ловят едри насекоми над площадката.

Обикновен пчелояд (Merops apiaster)

Червенокръста лястовица (Cecropis daurica)

Селска лястовица (Hirundo rustica)

Градска лястовица (Pelichon urbicum)