За проекта

Цели на проекта:

1. Намаляване на преките заплахи над хищните птици в Югозападна България.
2. Намаляване на индиректните заплахи над хищните птици в Югозападна България.
3. Увеличаване на популацията на емблематични за района видове.
4. Подобряване на местообитанията за хищните птици,влечугите и бозайниците в териториите в Натура 2000.
5. Подобряване на отновението към хищните птици в района.