Кресненско дефиле

Кресна се намира в Югозападна България по протежение на долината на река Струма в района на Кресненското дефиле. На юг достига до селата Палат и Драката, на север – с. Крупник, на изток – в подножието на Пирин, а на запад – в подножието на Малешевска планина. Климатът е преходно-средиземноморски.По поречието на реката преобладават седиментните почви,следвани от, алувиално-делувиални плитки почви и в периферията – канелени почви.Кресненското дефиле е скален комплекс на силикатна основа.За него са характерни стръмните скалисти склонове, голями скални масиви с отвесни стени и по-малки скални местообитания.На юг от дефилето има хълмове покрити със средиземноморска растителност, с надморска височина до 500m.Смесени дъбови гори – космат дъб,келяв габър,бял ясен както и смесени гори от космат дъб и Дървовидна хвойна с подлес от вечнозелени средиземноморски храсти са широко разпространени на надморска височина до 500м.На определени места преобладават гори от Дървовидна хвойна с подлес от бодлив кедър. Драка и кукуч се срещат главно по клисурите. В по-южните райони се срещат някои типични средиземноморски вечнозелени видове като пърнар и зеленика .Смесени космат дъб и келяв габът също са характерни.Хвойновите и примесените от хвойна и космат дъб гори с подлес от вечнозелени средиземноморски храсти са местообитанията които определят високия дял на средиземноморски видове(повече от 30%) в орнитофауната на Кресна.По долината на Струма в Кресненското дефиле и в подножието на Пирин се среща и източен чинар.По долните части на тези райони покрай реките и върху мокри участъци се срещат и върби Salix spp. и Alnus spp. Ендемичен вид тук е диляновата мишовка (Minuartia dilijane). Има и оскъдни изкуствени насаждения от австрийски черен бор,както и земеделски земи,предимно пасища.