D. Мониторинг на въздействието от проектните дейности

D. Мониторинг на въздействието от проектните дейности 

Очаквани резултати: 

Ще бъде изработен актуален отчет за конфликта човек/хищник и използването на отровни примамки в НАТУРА 2000 зоните Кресна и Кресна-Илинденци. Ще бъдат направени анализи и препоръки за бъдещи дейности и ще бъдат оценени сегашните такива в проекта.

Ще бъде направен отчет за актуалния статут и тенденцииите на популациите на целевите видове в проекта. Ще бъдат изготвени препоръки за необходими бъдещи действия, за намаляване заплахите за целевите видове. Ще бъдат изготвени оценки за въздействието на настоящия проект върху популациите на видовете.  

Също ще се подготви и отчет за конфликта на дивите птици с изградените вятърни турбини и електропреностна мрежа в районите на Кресна и Кресна- Илинденци НАТУРА 2000 зони. Препоръки и алтернативи ще се търсят за промяна на бъдещите съоръжения и изолирането им.   

Постигнати вече резултати: 

Регистрация на всички случаи на нападения от хищници върху домашни животни в района. В рамките на проекта екипът на ФДФФ е получил над 60 сигнала на такива случаи и всеки от тях е протоколиран с текст и снимки. Всеки случай е анализиран, а мониторингът на проблема се осъществява като част от Компенсационната програма за щети от хищници на ФДФФ C4.

Протокол за щети

Старателно и своевременно се събират и данни за легално отстреляните вълци в района от различни ловни дружинки. 

Статия със заглавие HOW TO AVOID DEPREDATION ON LIVESTOCK BY WOLF – THEORIES AND TESTS (Как да предотвратим нападенията от хищници върху добитъка)  Emilian STOYNOV¹, Atanas GROZDANOV², Stamen STANCHEV¹, Hristo PESHEV¹, Nadia VANGELOVA¹, Danielo PESHEV² е в процес на печат и публикуване в Bulgarian Journal of Agricultural Science. Скоро след това статията ще е на разположение на сайта на ФДФФ. Тя обобщава и анализира данните и протоколите (над 300) за нападения на хищници за 9 годишен период. 

С над 750 часа за две години се изчислява времето прекарано от четирима доброволци на ФДФФ в проследяване и протоколиране на случаи от нападения на хищници.  

Мониторингът на конфликта човек/хищник и на случаите на нападения върху домашни животни цели да установи проблемните райони, където да се предложат адекватни алтернативи и помощ на фермерите, за да се справят устойчиво с проблема.

 

ФДФФ поддържа база данни за наблюденията на целевите птици, както и всяка информация за гнездене, хранене и др в рамките на целевите райони.  На следните видове: Белоглав лешояд, черен лешояд, египетски лешояд, далматински сокол, сокол скитник, средиземноморски сокол, шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка, черна и червена каня, царски и скален орел,  морски орел, чавки, гарвани, скорци, елен лопатар. snimki

Изготвени са годишни официални отчети за Реинтродукция на белоглав лешояд в Кресненския пролом  2012 и 2013. Те са публикувани на уеб страницата на организацията и разпратени на над 150 получатели.  

През 2013г екип от изявени млади учени от БАН и Биологичния Факултет на СУ“ Св. Климент Охридски“ беше нает от ФДФФ за инвентаризация на съществуващите екосистеми, биотопи, растителни и животински видове на територията на Малешевска планина. Целта бе да се направи подробен анализ на популациите и местообитанията на установените преобладаващи, редки, застрашени и ендемични видове, чрез допълнителни теренни проучвания и класифициране на събраната информация. Както и да се набележат  мерки необходими за опазване на биоразнообразието в региона на Малешевска планина, които да бъдат официално разписани за нуждите на държавните и общински институции. Картирането на видовете и местообитанията по НАТУРА 2000 за териториите на зоните BG0000224 “Огражден – Малешево” и свързаните с нея BG0001023 “Рупите – Струмешница”, BG 0002098 “Рупите” и BG0002003 „Кресна”, както и за видовете от Приложение 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР),  които не са предмет на опазване по Натура 2000.

Инициативата бе част от изпълнение на поръчка към Бизнес Информационен и Консултантски Център /БИКЦ/ – Сандански/Европейски Информационен и Иновационен Център – Сандански към Enterprise Europe Network по проект №2007CB16IPO007-2011-2-04/04 по проект „MALESH“  2007 CB16IPO007- 2011-2-04 финансирана от Програма за трансгранично сътрудничество България –Македония.

Дейности и резултати от „Живот за Кресненския пролом“ бяха представени на дискусионния форум на тема “Малешевска планина – минало, настояще и бъдеще” в рамките на проект “Популяризиране и опазване биоразнообразието на Малешевска планина“ на 13 и 14 декември 2013 г., в град Берово, Република Македония. Основна тема на срещата беше представянето на „Анализ на биоразнообразието (флора и фауна) на територията на трансграничната Малешевска планина“ изготвен от екип на ФДФФ, като подизпълнител на Бизнес информационен и консултантски център – Сандански. 

Събраната и анализирана информация за зоната BG0002003 „Кресна” обслужва и нуждата от актуални данни за биоразнообразието към дейност  D2 Мониторинг на популациите на целевите видове от проекта.

 Електропреносната мрежа в Кресненския пролом беше картирана и всеки сълб бе заснет и анализиран откъм опасността му за пуснатите белоглави лешояди.  Холандският студент Денис Маас прекара 30 дни в картирането на стълбовете в целевата територия, създавайки база данни. 

След като непланирано бяха инсталирани 48 съоръжения за обезкуражаване на кацането на лешоядите върху 8 стълба, редовен мониторинг се извършва за влиянието на дейността. 

През 2012г беше планирано стартирането на изграждането на нов вятърен парк за производство на електроенергия близо до аклиматизационната волиера на лешоядите в с. Ракитна. Това застрашаваше изпълнението на целите на проекта, тъй като все още неопитните лешояди след освобождаване в природата щяха да попаднат в капана на турбините, чиито перки достигат скорост на въртене над 200 км/ч. Опитите ни да обясним на местното население несъвместимостта на двата проекта бяха разбрани и с подписка населението на с. Ракитна успя да демонстрира гражданската си позиция пред местната власт. Проектът за вятърна електроцентрала беше спрян, не толкова заради позицията на местното население, но по-скоро от произтичащите тогава политически проблеми и крайно намалените субсидии за зелена енергия. 

Тъй като ФДФФ няма никакво намерение да спира желанието на инвеститорите да влагат в зелен бизнес и да произвеждат зелена електроенергия, ние се свързахме с унгарска компания, която разработва прототип на турбина без рискове за птиците. Вятърната тубрина с вертикална ос е много подходяща за инсталиране в места от НАТУРА 2000 или други с богато биоразнообразие. Освен безопасна, тя е и високо ефективна. За съжаление излизането на пазара на този продукт още се бави. В рамките на проекта ФДФФ ще промотира и рекламира този прототип в районите на проекта, като за тази алтернатива е информиран и кметът на Община Симитли.