C7. Център за сухоземни костенурки

C7. Център за сухоземни костенурки

Очаквани резултати: 

Ще бъдат изградени съоръжения за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки, които ще заработят под Център за костенурки.

Чрез лечението и пускането на сухоземни костенурки, излюпени и отгледани на закрито, в природата, се надяваме да привлечем вниманието на обществото към проблемите на тези видове. Също и да подобри техния консервационен статус в района, като видове които живеят дълго и растат много бавно.

Между 20 и 50 костенурки ще минават през Центъра за година. След втората година очакваме между 20 и 50 костенурки, излюпени на закрито да бъдат пускани извън огражденията в райони, където местната популация има нужда от подкрепа.

Постигнати резултати вече: 

Център за диви животни Ракитна, който представлява 2,4 ха оградена площ, в която има още пуснати и размножаващи се елени лопатари, 9 волиери за лешояди, както и изграждащ се център за сухоземни костенурки. Вече са изградени седем участъка от Центъра със суха зидария, които благоприятстват и са убежище за редица влечуги в района.

 От началото на проекта са маркирани 17 костенурки в района на 2,4 ха, но преди да бъде заградена площта. Мрежата беше сложена късно през годината, когато костенурките започват хиберниране. Маркирането се осъществи с цел да се проучат и наблюдават сезонните движения в дадена територия и за нуждите на преброяването им. 34 костенурки бяха маркирани извън заградената площ. На три от тях бяха монтирани VHF предаватели през 2013 и 2014г.

Новият метод за маркиране на костенурки беше измислен и изпробван от екипа на проекта, чрез използване на метална пластина и внимателното и закрепване към карапакса. За консултации проектът използва Николай Цанков, доктор на  биологическите науки към Национален природонаучен музей – БАН  и главен асистент в СУ“ Св. Климент Охридски“.