C4. Компенсационна програма

C4. Компенсационна програма за предотвратяване щети от хищници върху добитъка 

Очаквани резултати: 

Ще се проучат и посетят около 100 случая на нападения на диви хищници върху домашни животни и жертвите им. В резултат около 100 фермера ще бъдат компенсирани от програмата с връщане на живо животно- овца или коза, или пък с раздаване на кучета-пазачи на стадата. 

Около 100 фермера в НАТУРА 2000 зоните Кресна и Кресна-Илинденци ще бъдат детайлно запознати с проекта и вредата от използването на отрови срещу хищници. Залагането на отрови е незаконно, а от примамките умират почти винаги мършоядни птици, които за застрашени. Вълците рядко се връщат на отровената мърша и така числеността им никак не намалява. Животновъдите ще разберат за риска, който създават от залагането на отрови за баланса в природата и за живота на техните кучета-пазачи или съселяни, които също понякога стават жертва на примамките.  

Около 500 животновъда в района ще разберат повече за хищниците и за начините на предпазване от нападения. В различна степен те ще вземат мерки за опазване на стадата си от хищници и така конфликтът човек- хищници ще се намали с 60% в целевата територия. Това ще доведе до пропорционално намаляване на незаконните отровни примамки за хищници, съответно ще предотврати тровенето и смърта на застрашени видове животни. 

Постигнати вече резултати: 

През 2013 ФДФФ компенсира 53 фермера с връщане на живи овче, кози или кучета-пазачи в целевите райони. Избаните села за компенсиране бяха 7 и в тях бяха раздадени като компенсация 26 овце, 35 кози и 26 кучета-пазачи С3

 Тъй като кучетата се използват от общи кооперативни стада, то общия брой на фермерите облагодетелствани от програмата за 2013 беше 218.

[youtube]BKdV7cXwdnk[/youtube]

Всички те са вече добре запознати с целта на програмата, както и с мисията на проекта. Създаденото доверие между екипа на ФДФФ и животновъдите прави нашата роля за популяризиране на природосъобразни мерки и промяна на остарели мнения и теории, много по-лесна. Тези 218 фермера вече са и част от мрежата на ФДФФ за сигнализиране за умряло животно, които екипът транспортира до площадките за подхранване на лешоядите.

Статия със заглавие HOW TO AVOID DEPREDATION ON LIVESTOCK BY WOLF – THEORIES AND TESTS (Как да предотвратим нападенията от хищници върху добитъка)Emilian STOYNOV¹, Atanas GROZDANOV², Stamen STANCHEV¹, Hristo PESHEV¹, Nadia VANGELOVA¹, Danielo PESHEV² е в процес на печат и публикуване в Bulgarian Journal of Agricultural Science. Скоро след това статията ще е на разположение на сайта на ФДФФ. Тя обобщава и анализира данните и протоколите (над300) за нападения на хищници за 9 годишен период. 

Статията доказва ефиктивността на смяната на отглеждания добитък в райони с голяма численост на популацията на вълка. Промяната от овце и кози, които са често нападани, към отглеждане на крави от традиционни породи е особено ефективна и драстично намалява загубите на животновъдите. Досега екипът на ФДФФ успя да консултира и подпомогне двама фермера и собственици на над 200 животни към промяната от овце и кози към крави. Смяната на отглеждания добитък рязко спря оплакванията им от нападения на хищници. Важно е обаче кравите да са от местна или българска традиционно порода, пригодена към пресечен релеф и наличието на много хищници. Опитът им служи за нагледна демонстрация на останалите животновъди от района.  

На Компенсационната програма беше отредено място в януарския брой  LIFE Newsletter на 2014г. Link