Шипобедрена костенурка (Testudo greaca) и Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Шипобедрена костенурка (Testudo greaca) и Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Шипобедрената  костенурка е един от четирите вида от семейство сухоземни костенурки (Testudinidae) в Европа. В района също се среща шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni). Двата вида обитават един и същ хабитат – покрити с храсти терени и гори с открити поляни,  в сравнително сухи места.

Репродукцията им е бавна, затова е важно да  се защитават възрастните екземпляри, които често са събирани като храна за домашни любимци или убивани на пътя. Загубата на местообитание е също голям проблем. Костенурките са застрашени сами по себе си, но те са и важен хранителен ресурс за някои от хищните птици в проекта, като скалния орел, египетския и черен лешояд и др.