ФДФФ във Facebook

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 3 new photos — with Saša Marinković. Между 45 и 58 белоглави лешояди в Котел (нов рекорд) + 2 млади морски орли (единият с неразчетен бял алуминиев пръстен).

Between 45 and 58 Griffon Vultures in Kotel (a new record) + 2 young White-tailed Sea Eagles (one of which with unreadable white aluminum ring).

Posted 2 days, 9 hours ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ shared Associazione CERM Centro Rapaci Minacciati’s post. Scroll down for EN:

Eгипетският лешояд Аполо, който беше експеримернтално освободен в Италия, една година по-късно от годината на отглеждане в неволя, тръгна на юг от мястото на освобождаване и през Сицилия, по най-късия път през Средиземно море достигна Африка.
Този експеримент вече отговори положително на трите въпроса, на които трябваше да даде отговор:
1. При забавено освобождаване, ще се научи ли младата птица да лети и да се храни в природата?
2. При забавено освобождаване, ще мигрира ли младата птица в правилното време и посока?
3. Ще успее ли да прекоси Средиземно море с минимални усилия и правилно планиране, като намери най-късия път?
Спазването на тези условия означава, че птицата следва други опитни птици и/или проявява по-зряла преценка за проблемните ситуации, каквато всъщност е идеята на която е базиран експериментът.
Днес вече знаем, че тоговорите на тези въпроси са положителни и вече сме сигурни, че има още резерви за спасяване на българската популация на вида.
Ще е интересно да чуем мнението на скептиците.

The Egyptian Vulture, Apollo, who was experimentally released in Italy one year after the year of fledging, went south from the place of release in the optimal time and direction through Sicily, on the shortest route through the Mediterranean Sea to Africa. This experiment has already responded positively the three questions that required answers: 1. In case of delayed release, will the young bird learn to fly and feed on its own in nature? 2. In case of delayed release, will the young bird migrate in the right time and direction? 3. Will it be able to cross the Mediterranean with minimal effort and proper planning by finding the shortest route? Adherence to these conditions means that the bird follows other experienced birds and/or makes better assessment of the problematic situations – actually the idea of which is based on the experiment. Today we already know that these questions are answered positively and we are already sure that there are still reserves to rescue the Bulgarian/Balkan population of the Egyptian Vulture. It will be interesting to hear the opinion of the skeptics.

Posted 1 week, 1 day ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 8 new photos. Scroll down for EN:

Днес 25 лешояда летяха над Кресненското дефиле, най-големият брой след голямото отравяне през март. Освен местни птици имаше много немаркирани и две от Сърбия.

Today, 25 vultures were flying in the Kresna Gorge. Тhis is the largest number of vultures after the poisoning in the Kresna Gorge in March 2017. Besides the local birds, there were many unmarked ones, and two marked in Serbia.

Posted 2 weeks, 2 days ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ published a note. ИЗЯВЛЕНИЕ от Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ)

Posted 3 weeks, 3 days ago

Scroll down for EN:

Картата на движението на белоглавия лешояд В69- Балкан от последните три дни 26-28.08.2017. Нагледен пример за:
1. Това, как работи следенето на птиците, като мярка срещу отравяне – GPS точка на всеки 5 минути и получаване на данните на всеки 4 часа.
2. Значението на Важните места за лешоядите. В този дълъг преход от над 700 км, птицата е кацала на известни места, където се полагат грижи за лешоядите – Каймакчалан (Гърция), Витачево (Македония), Кресненския пролом, НП Пирин и Студен кладенец в Източни Родопи (България).
Концепциите и за двете неща трябва да се доразвият и приложат по-мащабно.

A map of the movements of the Griffon Vulture B69- Balkan from the last three days 26-28.08.2017. It is agood example for the following:
1. How it works the tracking of the birds as a poison control action – GPS fixes taken every 5 min and data download every 4 hours.
2. The importance of the network of Vulture Safe Areas. The bird has made an over 700 km and landed only in the well knon vulture sites where some conservation work is going on – Kaymakchalan (GR), Vitachevo (FYROM), Kresna Gorge, Pirn National Park and Studen kladenets (Eastern Rhdopes) in Bulgaria.
The two concepts should be further developed and widely applied.

Posted 3 weeks, 5 days ago

Пожарът не представлява опасност за лешоядите в Кресненското дефиле. Гнездата, които бяха на скалата, където сега гори огънят, бяха провалени още през пролетта, в следствие на тровенето.
Птиците са добре и се качиха в Пирин (виж картата). Към момента няма опасност и за птиците в адаптационната волиера и площадката за подхранване.
За съжаление не може да се каже същото за наземните животни. Наблюдават се десетки изгорели костенурки.

Posted 3 weeks, 5 days ago

Scroll down for EN:

Лятото свършва в Котленска планина. Египетските лешояди отлитат на юг, а белоглавите сe приготвят за зимата и новия гнездови сезон, след като вече тазгодишните малки са отгледани. Избират партньори и места за гнездата си, и трупат резерви, чрез чести хранения.

The summer is ending in Kotel Mountain. Egyptian Vultures leave the area and go south, while the Griffons prepare for the winter after the chicks of the year, so far, have fledged. They now search for partners and nesting sites for the next breeding season, while gain reserves through frequent feedings.

Posted 4 weeks ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 68 new photos to the album: Vultures and other birds of prey at Kaymakchalan — at Voras Mountains. EN follows:

Христо Пешев, 16-17.08.2017

Лешоядът от Кресненското дефиле ОX летува в планината Нидже над обширните планински пасища под връх Каймакчалан. Проучихме много от точките, които е посетила птицата през последния месец и тръгнахме към планината на границата между Гърция и Македония за да научим повече за лешоядите в района.
През зимата мястото се ползва за ски и до там се стига по асфалтиран път. Още от пътя започнахме да минаваме покрай скали, за които знаехме, че се ползват от лешоядите.
Двата дни, докато бяхме там ни направи впечатление ограмния брой хищни птици – мишеловите и керкенезите летяха навсякъде. Докато наблюдавахме прелитащ над нас осояд, от надвисналите ниско облаци излязоха шест лешояда. Зарадвани на това посрещане стигнахме до ски центъра, който е празен по това време на годината. Заговорихме се с местните пастири. За съжаление, трудно се разбираме, защото почти всички са албанци. Единственото, което успяваме да разберем е че са виждали лешояди, след като им показахме снимки на птиците.
Посрещнати сме и от местните овчарски кучета, които се въртят наоколо надявайки се да им подхвърлим нещо.
Един от въпросите, на които търсехме отговор е, какви стада са качени това лято в планината. Преброихме хиляди крави, няколкостотин коня и овце.
Най-голямата група лешояди, която видяхме през първия ден беше четиринадесет, единият от които беше женската „5″ от колонията в Дефилето. Близо до пътя на една от GPS точките които проверявахме, открихме останки от умряло теле, от което бяха яли лешоядите, но за съжаление близостта до пътя не им беше позволила да го изядат напълно за разлика от всички други останки, които открихме на следващия ден. От тях бяха останали само кости и кожа.
На следващия ден се съсредоточихме в търсене на посещавани от лешоядите точки. Намерихме многобройни останки, най-вече от телета.
Непрекъснато следяхме местоположението на лешояда ОX и успяхме да го наблюдаваме, как се храни, заедно с група гарвани.

Vultures and other birds of Prey at Kalmacakalan

Hristo Peshev, 16-17.08.2017

Vulture „OX“ from Kresna Gorge spends the summer in the Voras mountain оver vast pastures under the Kaimakchalan peak. We studied many of the points visited by the bird in the last month and we headed for the mountain to learn more about the vultures in the area.

In the winter the place is used for skiing and there is an asphalt road. From the road we began to observe rocks that we knew were used by the vultures.

The two days we were there I was impressed by the vast number of birds of prey, the buzzards and the kestrels were flying everywhere.

As we watched an honey buzzard passing over us, six vultures аppeared from the clouds. Happy of this, we reach the ski center, which is empty at this time of year. We talk to local shepherds, unfortunately, it’s hard uo understand each other, because they are all Albanians. The only thing we can figure out is, that they have seen vultures after we show them pictures of the birds.

We are also met by the local shepherd dogs that are spinning around hoping to feed them with something.

One of the questions we sought for an answer, how big are the herds taken this summer to the mountain, we counted thousands of cows, a few hundred horses and sheep.

The largest group of vultures we saw on the first day was fourteen, оne of which was the female „5″ from the colony in the Kresna gorge.

Near the road, one of the GPS points we checked. We found the remains of a dead calf, from which the vultures had eaten the previous day, unfortunately the proximity to the road had not allowed them to eat it altogether, unlike all other remains, which we found the next day of which only bones and skin remained. The next day, we focused on looking for vulture-visited dots, we found numerous remains, mostly from calves. We were constantly following vulture „OX“ location, and we watched him eat with a group of ravens.

Posted 1 month ago

И в България, високите планини са били толкова живи… дали пак ще бъдат?
https://www.youtube.com/watch?v=3vena_pvdjY

Posted 1 month, 1 week ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 2 new photos. Лешоядите в Пирин и Рила.
Обадете ни се, като ги видите!

Здравейте, отново настъпи най-горещата и суха част на лятото и белоглавите лешояди от Кресненския пролом (тези, които оцеляха след трагичните събитя от март 2017 и техни гости) за поредна година се преместиха за летуване във високите части на Пирин. Ще се радваме да споделите с нас всяка информация (брой, дата, място, поведение и т.н.) и/или снимки за наблюдавани лешояди във високите части на Пирин, а може би и на Рила.
Моля, разпростанете до ваши приятели, колеги и познати, че очакваме данните на съобщения до ФБ страницата на ФДФФ. Вашата информация, ще ни помогне да преценим, дали, и доколко е възможно, колонията в Кресненския пролом/Пирин, да се възстанови от останалите птици и такива, които са се присъединили към тях. Всички подали такава информация, ще бъдат упоменати в годишния доклад за състоянието на вида в района.

Posted 1 month, 1 week ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ shared Биволъ’s post. За пореден път се оказва, че посочването на природозащитниците, като пречка за осъществяването на инфраструктурни проекти е добре режисирано от Задкулисието. Разбира се, че доста и то по-реактивни хора ще повярват, че ЕК и природозащитници не дават на хората в Добруджа (Калиакра) да „засадят един морков“ на земята си, която отдавна не е под контрола на местните хора (още по-малко земеделци) или пък да се построи магистрала Струма – лот 3.2. Наивните са все по-малко и все повече хора схващат, че не „гущери, бръмбари и птиченца“ са проблем, а алчността, корупцията и липсата на достойнство и държавнически дух у болшинството от така наречената политическа класа у нас.

Posted 1 month, 2 weeks ago

EN follows:
Обновихме страницата със следените с предаватели лешояди, можете да видите информация за птиците и местоположението им на този адрес – http://fwff.org/gps-tracking/

We’ve updated our page for GPS tagged vultures, you can see birds information and their location at this address – http://fwff.org/gps-tracking/

Posted 1 month, 3 weeks ago