ФДФФ във Facebook

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ shared Hristo Peshev Photography’s album.

Posted 7 hours, 31 minutes ago

Бърдуочърите в София могат да наблюдават черен лешояд от балкона си. В момента един от освободените в Източна Стара планина черни лешояди лети над Чепинци. В 14.08 ч ще имаме новата му локация и ако има желаещи да го проследят на живо могат да следят този пост.
#VulturesBackToLIFE

Posted 1 week, 5 days ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 2 new photos. Спасяваме пеликан в Кресненското дефиле. Този младеж розов пеликан беше паднал в един селски двор. Вече е в Спасителния център в Стара Загора.

Posted 2 weeks, 4 days ago

Черните лешояди в Котленска планина летят все по-убедително, като Боян се отдалечава до 6 километра от мястото на хака, а Острава и Рига- 5 км. Най-голямата височина, до която достигат в полетите си карталите, е 800м. Все по-малко гарваните ги нападат и гонят от площадката за подхранване. #VulturesBacktoLIFE #LIFE+
Black vultures in Kotel Mountain are flying better and better and are doing well. The longest distances the vultures flew so far from the hacking area are 6 km by Boyan and 5 km in Ostrava and Riga. The highest elevation they were detected flying above the ground is 800 m. They are still mobbed from time to time by ravens, but less and less.

Posted 3 weeks, 6 days ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 4 new photos. Небето над Врачански Балкан гъмжи от белоглави лешояди. Сенки на силуетите на величествените птици могат често да се наблюдават върху светлите скални масиви. Успешно излетяха и деветте отгледани малки лешоядчета там. Продължават маркирането и пускането на нови птици от волиерата.
The sky over Vrachanski Balkan (Western Balkan Mountain) is overcrowded with Griffon vultures. Their shades fall down on light cliffs. All the nine chicks have successfully fledged. Meanwhile the release and tagging of Griffon vultures from the aviary is going on. #VulturesBacktoLIFE #LIFE+

Posted 3 weeks, 6 days ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 4 new photos. Както си ядеше египетският лешояд, дойдоха два скални орли и го изгониха. Както си ядяха те, дойде чакал и ги изгони. Когато чакалът се скри, дойдоха черен и белоглави лешояди, но чакалът изгони и тях.
Once an egyptian vulture has landed to feed, two golden eagles chased it away.
Once the golden eagles have settled to eat, a jackal cleared-out the place.
Once the jackal got full, there came a griffon and a black vultures, but the jackal got rid of them soon.

Posted 2 months ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 4 new photos. От 15 август, карталчетата Боян ( на 110 дни) и Острава (на 119 дни) пишат новата история на вида в Стара планина. След прекарани 22 дни в хака в Котленска планина, те отлетяха. Стоят заедно и упражняват полета си. Карталите са в компанията на див черен лешояд, пребиваващ в района от дни. Към компанията на картали се присъединиха с интерес египетски и белоглав лешояд. Въобще, купон!
It is a great moment we experienced the day before yesterday (15.08.2018), when in the morning first Boyan (110 days old) and after that Ostrava (119 days old) have fledged from the hack in Kotel mountain after 22 days of hacking. They stayed together and intensively were exercising wing beats. They spent the night on the ground. The same day a wild 3-4 years old Black Vulture appeared n the area. Yesterday, 16.08.2018 first Griffon and after that Egyptian and the Black Vulture tried to land next to them.

Posted 2 months ago

Поредно лято лешоядите от Кресненския пролом се качват високо в Пирин и Рила. Те са привлечени от ниските температури, наличието на вода и храна (умрелите от мълнии или от други природни бедствия животни). Моля, оглеждайте се за тези прекрасни птици и ни пишете! Нужни са ни данни за броя им, дата и час, точно място на наблюдението. Снимки, инфо за времето и други обстоятелства са добре дошли също. Лешоядът V3 е проследен с GPS в НП Пирин, вероятно в група с други, немаркирани, птици.

Posted 2 months ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added 4 new photos. В резултат на съвместни дейности между проекта „Нов живот за лешоядите” и ЕВН България приключи работата по обезопасяване на рискови стълбове в Котленска планина. Дни преди да излетят карталите, успяхме да минимизираме риска от токов удар за тях и белоглавите лешояди в района. Бяха поставени специални съоръжения – метални гребени, бодливки и изолиращи съоръжения, които недопускат птиците да кацат по стълбовете и ли предпазват от контакт с проводниците. #VulturesBacktoLIFE #LIFE+
Bright Future for Black Vulture has collaborated to the electricity providing company EVN in order to safeguard very risky electric pylons in Kotel Mountain just few days before Black vulture chicks are expected to fly away from the hacking platform. The pylon- killers is a part of very risky power line passing through Kotel Mountain, which has killed few Griffon vultures so far.

Posted 2 months, 1 week ago

The arrival of the vultures Boyan and Ostrava

Posted 2 months, 2 weeks ago

Пристигането на черните лешоядчетата Боян и Острава

Posted 2 months, 2 weeks ago

Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ added a new photo. Миграцията започва. Снимка от днес от Кресненското дефиле. Белоглав лешояд на фона на ято мигриращи щъркели. Младите белоглави лешояди мигрират също, като прекарват зимата най-вече в Близкия изток. Черните крилни марки на лешояда на снимката показват че по време на миграцията си е хващан и маркиран в Израел.

The migration begins. Today’s photo from the Kresna Gorge. Griffon Vulture and flock of migrating storks. Young Griffon Vultures also migrate by spending the winter mostly in the Middle East. The black wing tags of the vulture shows that during previous migration was captured and tagged in Israel.

Posted 2 months, 2 weeks ago

Боян и Острава се чувстват добре в новия си дом.
Екземпляри от последните картали, преди да изчезнат от България, има препарирани в Националния природонаучен музай в София (събрани от вр. Миджур, Чипровска планина) и в Природонаучния музей в Котел (Котленска планина).#VulturesBacktoLIFE
Boyana and Ostrava are doing well at the new home. Stuffed samples of the last Black Vulture colonies in Bulgaria (Kotel and Chiprovska Mountains) in XX century take part now in the collections of Natural History Museum in Sofia and in Kotel.

Posted 2 months, 3 weeks ago