Черен лешояд

Черен лешояд (Aegypius monachus)

Черният лешояд е най-голямата хищна птица в Западна Палеарктика, която се храни с мърша и строи гнездата си предимно на дървета. Европейската популация на вида е малобройна. Въпреки растежа през периода 1970-1990, днес тя наброява само 1800 двойки, предимно в Испания. През 1990-2000, черният лешояд бележи рязко намаление за Югоизточна Европа. На Балканите се среща само в националния парк  „Дадя“, Гърция. Въпреки това, броят птици запазил се там не позволява видът да се самовъзстанови, независимо от природозащитните усилия. 
Кресненският пролом е място, в което черният лешояд се е срещал естествено в миналото. Местообитанието е добре запазено с гори от дървовидна хвойна и черен бор в субалпийския пояс.  Пашуващите стада и наличието на вълци, предлагат на мършоядните птици редовна храна. От 2012 насам проломът е посещаван редовно, всяка година от черни лешояди през пролетта. Възстановяването на вида в Кресненското дефиле ще е важна стъпка към връщането му на Балканите.