Египетски лешояд (Neophron percnopterus)

Египетски лешояд  (Neophron percnopterus)

Най-дребният европейски лешояд, чийто брой намалява повсеместно. Гнезди на скали, храни се с мърша, отпадъци или дребни бозайници. Той е мигриращ вид, прекарващ зимата в Африка, където рискът за зимуващите птици е голям. Видът е записан като „Застрашен“  в Червения списък на застрашените видове (IUCN Red list).
В Югозападна България, всяка година през размножителния сезон се наблюдават от три до пет възрастни или неполовозрели птици. Това е 5% от българската популация. Югозападна България има капацитет  за стабилна популация от около 10 размножаващи се двойки. За да се постигне тази цел са нужни прилагане на интензивни и спешни,  директни и индиректни мерки, които да концентрират наличните птици в безопасни места,  да се привлекат нови и да се подпомогне размножаването им..