Новини

Опазването на лешоядите бе представено в Седмата международна конференция на Югозападния университет „Неофит Рилски“

Posted at юли 18, 2017 | By : | Categories : Новини | 0 Comment

ФДФФ взе активно участие  в Седмата международна конференция, организирана от Природо-математическия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски". Над 250 учени от 17 страни се включиха в нея.

В рамките на научното събитие доклади представиха учени от Англия, Австрия, Русия, Полша, Чехия, Казахстан, Гърция, Македония, Албания и др.

Основните тематични направления на докладите бяха химия, физика, география, екология и опазване на околната среда, математика, информатика, технически науки и методика на обучението.

Целта на Седмата международна конференция (FMNS-2017) бе да осигури платформа на всички преподаватели, докторанти и изявени студенти от Природо-математическия факултет и от други факултети на ЮЗУ "Неофит Рилски", както и учени от университети и научни институти в страната и чужбина, да докладват свои актуални научни и научно-приложни достижения. Форумът предостави възможност на участниците да обменят нови идеи и опит, да създадат научни контакти и да намерят глобални партньори за бъдещо сътрудничество.

Фонд за дивата флора и фауна със своите партньори подготви и презентира пет статии в раздела „Екология и опазване на околната среда“. Абстрактите, презентациите и статиите са представени на английски език. Моля, запознайте се накратко с петте статии:

-          Habitat viability and threats assessment for the reintroduction of the Bearded Vulture (Gypaetus barbatus) in Bulgaria

Dimitar Parvanov1, Emilian Stoynov2, Hristo Peshev2, Atanas Grozdanov1

1Faculty of Biology, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

2Fund for Wild Flora and Fauna, Bulgaria

Abstract: The availability of areas for reintroducing the Bearded Vulture in Bulgaria was assessed.

-          Population boost of the Griffon Vulture Gyps fulvus in Bulgaria based on reintroductions

Emilian Stoynov¹, Elena Kmetova-Biro2, George Stoyanov3, Hristo Peshev¹, Ivelin Ivanov², Ilian Stoev², Luchezar Bonchev¹, Nadya Vangelova¹, Zlatka Nikolova², Lyubomir Iankov², Dimitar Parvanov4,Atanas Grozdanov4

¹Fund for Wild Flora and Fauna, Blagoevgrad, Bulgaria

²Green Balkans – Stara Zagora, Bulgaria

³Birds of Prey Protection Society – Sofia, Bulgaria

4Faculty of Biology, Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria

Abstract: In 2016, the first successful fledging of 11 chicks and total number of 22-28 breeding pairs marked the successful reintroduction of the species in three new sites – Vrachanski Balkan (8-10 pairs and 4 fledglings), Eastern Balkan Mountain (8-10 pairs and 5 fledglings) and Kresna Gorge (6-8 pairs and 2 fledglings). This led to further increase of the national population of the species with some 20%. Together with the on-going increase of the autochthonous Griffon Vulture population in the Eastern Rhodopes (75-80 pairs) the total national population is now over 100 pairs and the range has doubled from 5 000 km2 to more than 10 000 km2.

-          Spatial dynamics of Gyps fulvus population in Southwest Bulgaria

Hristo Peshev¹, Emilian Stoynov¹, Dimitar Parvanov² and Atanas Grozdanov²

¹Fund for Wild Flora and Fauna, 2700 Blagoevgrad, P.O. Box 78, Bulgaria

²Faculty of Biology, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria

Abstract: Movements and sojourn of Griffon Vulture in Bulgaria are poorly known. In the light of multiple reintroductions of the species in Bulgaria and by means of intensified classic and introduction of modern technologies a lot of new data was collected. Here we analyze data from more than 450 resightings of marked birds as well as 9 birds tracked by GPS/GPRS transmitters.

-          Behavioral specifics may help conservation of Griffon Vulture Gyps fulvus in modern Europe through establishment of vulture safe areas – a model from Bulgaria

Atanas Grozdanov1, Emilian Stoynov2, Hristo Peshev2, George Stoyanov3, Luchezar Bonchev2, Nadya Vangelova2, Dimitar Parvanov1

1Faculty of Biology, Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria

2Fund for Wild Flora and Fauna, Blagoevgrad, Bulgaria

³Birds of Prey Protection Society – Sofia, Bulgaria

Abstract: We found that certain behavioral specifics, such as gregariousness, conservativeness towards feeding and roosting sites, food type, quality preferences, and bias in seasonal mobility of the Griffon Vulture could be used for its adequate management and achievement of positive population trend in the socio-economical circumstances of modern Europe. Positive examples were provided and a model for establishment of a network of Vulture Safe Areas, based on concentration of protection efforts and birds was proposed as an urgent conservation tool.

-          Wolf and Vultures sympatric presence in Europe – ecological benefits and constrains

Emilian Stoynov¹*, Nadya Vangelova¹, Diana Zlatanova², Hristo Peshev¹, Dimitar Parvanov², Ventseslav Delov², Atanas Grozdanov²

¹Fund for Wild Flora and Fauna, Blagoevgrad, BULGARIA,

²University of Sofia “St. Kliment Ohridski” Faculty of Biology, BULGARIA,

Abstract: Relationship between wolf and vultures is rarely studied in Europe. Some authors report positive interaction between wolf as a predator and vultures as scavengers benefiting to feed on predator’s prey leftovers. Some most recent studies, however, highlight the danger of Man-Wolf conflict and the related use of poison baits, as a great threat for vultures. Conservation of vultures in areas, where wolf appears is complicated and up to now hardly proven working. The Man-Wolf conflict and poison use is hardly controlled even in developed countries. Thus, urgent indirect buffering measures were proposed. Among these is the establishment of a network of Vulture Safe Areas and feeding sites management.About admin

Comments are closed.